Akty prawne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa - tekst jednolity

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu korzystania przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa z niezbędnej pomocy instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia wypadków, warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1991 r. w sprawie udzielania wyróżnień oraz postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na typowych stanowiskach służbowych oraz jego wzrostu z tytułu wysługi lat

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K.14/96 z dnia 8 kwietnia 1997 r. dot. zwalniania ze względu na "dobro służby"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań, szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, zasad udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów, a także zakresu czynności Sekretarza Kolegium

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin na koszt Urzędu Ochrony Państwa państwowymi środkami komunikacji oraz w sprawie wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu